O Ambrozii

Pár vět o nás, aneb co jsme zač...

Umělecká agentura Ambrozia od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování.

Specializujeme se na pořádání týdenních uměleckých kurzů pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let. 

Po celé letní prázdniny nabízíme filmové, herecké, muzikálové, taneční i mediální kurzy po celé České republice (Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Jihlava, Olomouc, Liberec, Vsetín, Frýden-Místek, České Budějovice) a na Slovensku (Bratislava). 

O podzimních prázdninách se pravidelně scházíme na Podzimních Ambroziádách, které se konají v Praze, Hradci Králové a v Brně. 

O jarních prázdninách pořádáme pobyty v Alpách a v létě jezdíme i do Chorvatska k moři. Nabízíme smysluplné trávení volného času - umělecké vzdělání i odpočinek - pro všechny děti i mládež od 8 do 18 let. Ročně našimi kurzy projde přes 1500 dětí.

Naši žáci se objevují ve filmech, seriálech, reklamách, moderují v rádiích a mají úspěchy na divadelních festivalech, recitačních, rétorických a moderátorských soutěžích. Nabízíme i přípravu na přijímací zkoušky na střední a vysoké herecké školy a mnoho víkendových workshopů. 

Ambroziáda není tábor, ale vzdělávací kurz. Organizačně ho zajišťují vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, zdravotníci a certifikovaní hlavní vedoucí, po odborné stránce zde působí mnoho profesionálních herců, režisérů, filmařů, moderátorů, zpěváků a tanečníků. 

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ 

FILOSOFIE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Aneb hlavní zásady, které na kurzech Ambrozie dodržujeme

Nejprve umělecká tvorba, poté teorie

Všechny vzdělávací obory Ambrozie mají vypracované své vzdělávací plány, které vycházejí z plánů výuky využívaných na středních a vysokých uměleckých školách. Přístup Ambrozie k uměleckému vzdělávání vychází z artefletiky – tedy z refektivního, tvořivého a zážitkového pojetí vzdělávání a výchovy. Artefletika pokládá vlastní uměleckou tvorbu žáků za první poznávací krok, na nějž navazuje reflexe a poté ukotvení nově poznaného do kontextu dosavadních znalostí. Zapojení moderních uměleckých forem, využití digitální techniky. Umělecká výchova by neměla být stavěna do opozice ke světu počítačů a techniky. To díky kabelům a svému osobnímu počítači často vidíme probouzet se rozličné talenty i tam, kde bychom před lety talent nenašli. Na kurzech Ambrozie se mohou účastníci setkat s obory, které základní umělecké školy ani jiné instituce obvykle nenabízejí (moderace, střih audiovizuálního materiálu, DJ, digitální fotografe, dabing atd.). Účastníci Ambroziád pracují s profesionální nebo poloprofesionální technikou.

Role procesu a produktu, aneb když je cesta cíl

V Ambrozii platí, že cílem uměleckého vzdělávání by vždy měl být celý tvůrčí proces a radost z něj, nikoli netvořivé štvaní se za prezentací pro rodiče. Veřejná prezentace je důležitým krokem v určité fázi práce se skupinou. Přináší žákům pocit úspěchu a motivaci pro další tvorbu. Také žáky naučí dokončovat práci a nést za její výsledky odpovědnost. Mnoho dětí se vystupováním před publikem učí odbourávat trému. Veřejná prezentace by však měla být chápána žáky i lektorem jako jedna ze závěrečných fází procesu a nikoli jako stěžejní část, ke které je směřováno snažení celého kurzu.

Umělecké vzdělání pro všechny

Ambrozia se snaží umožnit účast na svých kurzech co nejširšímu spektru mladých lidí. Nepodmiňuje přijetí na kurz složením talentových zkoušek. Na kurzy se mohou hlásit lidé, kteří se svým oborům věnují celoročně, ale i úplní začátečníci. Talent v sobě může najít kdokoli. Díky cenám jsou kurzy Ambrozie dostupné i pro střední sociální třídu.

Pochopení podstaty umělecké tvorby

Ambrozia se snaží motivovat účastníky pro umění nikoli kvůli slávě, ale kvůli zájmu o obor jako takový a jeho podstatu. Jedním z hlavních cílů je oslabování vnější motivace žáků (stát se slavným hercem) a posilování vnitřní motivace (chtít dobře zahrát určitou roli). Na svých kurzech Ambrozia prostřednictvím svých lektorů mladé klienty upozorňuje, že pouze velmi malé procento z nich má šanci se uživit jako profesionální umělec. Není nic horšího, než vzbuzování falešných idejí o hvězdné slávě.

Problematika hodnocení talentu

Účastníci kurzů Ambrozie nejsou hodnoceni podle míry svého talentu nebo srovnávání jednoho s druhým. Tvůrčí činnost žáků je hodnocena s ohledem na jejich přínos k řešenému tématu. Lektoři oceňují individuální vklad každého jednotlivce, nalézají pozitivní momenty i v méně zdařilých uměleckých pokusech. Ambrozia se snaží ochránit účastníky před přejímáním vzorců fungování většiny profesionálního uměleckého světa – tedy před tvrdým konkurenčním bojem. Ambrozia nastavuje vnímání umělecké tvorby dětí jako zábavnou tvůrčí činnost, kde se posiluje týmový duch, schopnost spolupráce, empatie a tolerance vůči odlišnostem druhého.

Nový pohled na umělecké obory

Ambrozia se snaží díky výběru lektorů z profesionální sféry a z různých uměleckých líhní nabízet mnoho pohledů na umění. Pluralita názorů je důležitá pro mladé účastníky, kteří zatím nepoznali více než jednoho učitele. Nejeden účastník, který např. na malém městě chodí na literárně-dramatický obor na ZUŠ nebo hraje v amatérském souboru, je na kurzech Ambrozie překvapen, jaké další formy např. divadla jsou možné.

Chápání umění jako nástroje komunikace a rozvoje kreativity

Kurzy Ambrozie by měly klienty vést ke schopnosti a touze vyjadřovat své subjektivní pocity a názory prostřednictvím hudebních, tanečních, dramatických a dalších uměleckých oborů. Jedním z hlavních cílů by tedy mělo být, aby žáci porozuměli řeči umění a uměli prostřednictvím uměleckého díla komunikovat s okolím. Důležitá je vždy myšlenka, kterou považuje skupina za natolik aktuální, že má touhu ji sdělovat někomu dalšímu, a to prostřednictvím tance, divadla nebo flmu. Ambrozia předem vylučuje metody netvořivé, jako jsou pamětní učení scénářů, kopírování, přejímání hotových forem, napodobování slavných flmů aj. Ambrozia se snaží otevírat oči a podněcovat k dalšímu uměleckému hledání.

Komplexní přístup k oborům

Na rozdíl od základních uměleckých škol se Ambrozia snaží v rámci svých kurzů účastníkům nabízet komplexní přístup k oborům. Například v rámci taneční školy se na Ambroziádě učí žáci moderní i výrazový tanec a zkoušejí si i propojení tance s příběhem formou natáčení tanečního videoklipu. V divadle se nevyučuje pouze herectví, ale také stavba inscenace jako celku a výkon mnoha dalších divadelních profesí. Ve flmové tvorbě se žáci učí tvořit scénář, hrát před kamerou, natáčet, svítit, zvučit, stříhat atd.

Motivace pro soustavnou činnost

Smyslem výuky na kurzech Ambrozie není předání informačního minima o umění, nahrazování nedokonalého vědění dokonalejším, spíše by mělo jít o vzbuzení zájmu o umění. Lektor by měl dětem ukázat cestu k umění a vzbudit u nich zájem o další umělecký rozvoj. Cílem je, aby účastníci kurzů Ambrozie v uměleckém vzdělávání pokračovali celoročně. Ambrozia nechce pouze to, aby se vraceli na její kurzy, ale motivuje žáky i k přihlášení se na základní uměleckou školu či jinou celoročně fungující instituci v místě jejich bydliště.

Neformální atmosféra

Ambrozia se snaží nabídnout účastníkům alternativu ke způsobu učení, na který jsou zvyklí z běžné školy. Klíčový význam zde má (kromě interaktivní práce na projektech) také neformální uvolněná atmosféra, princip vzájemné úcty a spolupráce. Lektoři berou své svěřence jako spolupracovníky, se kterými realizují společnými silami určitý projekt. Mezi lektory a dětmi funguje tykání a dobré vztahy často přetrvávají i mimo probíhající kurzy.

Ovlivnění budoucí kultury a umění

Ambrozia se na svých kurzech snaží spoluvytvářet nejen aktivní a tvořivé lidi, ale také kultivované a vnímavé diváky. Snaží se budovat celkový pozitivní přístup člověka ke kultuře a umění. To je důležité nejenom pro člověka samotného, ale i pro kulturní vývoj celé společnosti. Pouze generace lidí, která si bude vážit kultury a umění minulosti a současnosti, může napomoci k budování kultury udoucnosti.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009